APIE MUS    STRUKTŪRA IR KONTAKTAI    VEIKLA    TĖVELIAMS    GRUPĖS    KLAUSIMAI   GALERIJA
INFORMACINĖS RINKMENOS


UGDYTINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

    Lopšelio grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų, darželio grupės - iš to paties arba įvairaus amžiaus, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai": nuo 1,5-3 metų ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3-7 metų ne daugiau kaip 20 vaikų.
    Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos 6 metų amžiaus vaikams. Ugdytinių skaičius ne daugiau kaip 20 vaikų.
    Dėl priėmimo į lopšelį-darželį tėvų (globėjų) prašymai pateikiami direktoriaus vardu ir registruojami  tėvų prašymų registracijos žurnale.
   Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B- TS- 577 (plačiau žiūrėti priede Vaikų priėmimo tvarkos aprašas ir Mokyklų aptarnavimo teritorijos).
    Priimant vaikus prioritetai teikiami vaikams iš nepilnų šeimų, socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų, taip pat neįgalių tėvų ir tėvų besimokančių dieniniuose skyriuose bei atliekančių karinę tarnybą.
    Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami pateikus tėvų (globėjų) prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, šeimos sudėties pažymą bei sudarius ugdymo(si) sutartį tarp direktoriaus ir tėvų (globėjų), kurioje išdėstyti abiejų šalių įsipareigojimai. Bendrojo ugdymo grupių ugdytinių tėvai moka už maitinimą nustatyto dydžio mokestį ir 0,70 Lt mokestį ugdymo aplinkai gerinti, priklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus (plačiau žiūrėti priede Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas).
      Priimant vaikus į specialiojo ugdymo grupes, tėvai papildomai  turi pateikti Vilkaviškio ŠPT išvadas. Specialiojo ugdymo grupių ugdytinių tėvai moka tik  0,70 Lt mokestį ugdymo aplinkai gerinti, priklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus. Speciali Vilkaviškio rajono savivaldybės nustatyta atskaitymų tvarka bei Vilkaviškio rajono savivaldybės nustatyta užmokesčio darželiui ugdymo reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti apskaičiavimo tvarka  išaiškinti priede - Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas.
   Prašymai priimami visus metus. Nauji mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d. Sąrašai naujiems mokslo metams sudaromi birželio mėn. pabaigoje.
    Naujos grupės suformuojamos iki rugpjūčio 31 dienos. Vienam vaikui išvykus, į jo vietą priimamas kitas visų mokslo metų eigoje.
    Esant įstaigoje laisvų vietų, tėvai gali kreiptis į lopšelį-darželį ir ne pagal gyvenamą teritoriją.


Reikalingi dokumentai:
  • Prašymas;
  • Šeimos sudėties pažyma;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • Vaiko sveikatos pažymėjimas;
  • Švietimo pagalbos tarnybos išvados (tik į specialiojo ugdymo grupes).


Mokiniai pagal trišalę sutartį:
    Yra mokinių, kuriem dar per sunku mokytis mokykloje ar būna nepalankūs psichosocialiniai veiksniai (ypač rizikos grupių šeimų), todėl jie mokomi individualiai savaitinėse grupėse pagal trišalę sutartį. Sutartis sudaroma tarp vaiko tėvų (globėjų), lopšelio-darželio ir mokyklos. Mokytoja ateina į darželį ir moko mokinį pagal pirmosios klasės programą.


Reikalingi dokumentai:
  • Prašymas;
  • Gydytojo pažyma apie sveikatą tausojančio režimo būtinybę;
  • Vilkaviškio Švietimo pagalbos tarnybos išvados.


UGDYTINIŲ MAITINIMAS
    Ugdytiniai maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė (specialiojo ugdymo savaitinėje grupėje - naktipiečiai) .
Maitinimas vyksta pagal sudarytą grafiką, iškabintą skelbimų lentoje.
    Maistas gaminamas įvairus, pagal vyriausiosios slaugos administratorės sudarytą ir direktorės patvirtintą vaikų maitinimų dešimtadienio meniu, maistas visada šviežias, kasdien gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje.
    Vaikai valgo savo grupėse.
    Tėvai gali rinktis maitinimų skaičių - visus tris, pusryčius ir pietus, pietus ir vakarienę arba tik pietus.
Plačiau žiūrėti priede Vaiko maitinimo normos.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos
parsisiųsti Adobe PDF formate

Prašymas priimti vaiką
parsisiųsti Adobe PDF formate

Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formate

Vaiko maitinimo normos
parsisiųsti Adobe PDF formate

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formateDIENOS RITMAS

    Dieninėse grupėse
   7.30 - 7.40    Vaikų priėmimas
   7.40 - 8.30    Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
   8.30 - 9.00    Žaidimai
  9.00 - 10.00    Ugdomoji veikla pasirinkta tema
10.00 - 11.00    Kūrybinė muzikinė veikla, kūno kultūros valandėlė
11.00 - 11.45    Pasivaikščiojimas lauke, stebėjimai, žaidimai
11.45 - 12.30    Pasiruošimas pietums, pietūs
12.30 - 15.00    Pasiruošimas miegui, dienos miegas
15.45 - 16.00    Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

    Savaitinėse grupėse
   7.00 - 7.30    Kėlimasis
   8.00 - 8.30    Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
  9.00 - 10.00    Ugdomoji veikla pasirinkta tema
10.00 - 11.00    Kūrybinė muzikinė veikla
11.00 - 11.45    Pasivaikščiojimas lauke, stebėjimai, žaidimai
11.45 - 12.30    Pasiruošimas pietums, pietūs
12.30 - 15.00    Pasiruošimas miegui, dienos miegas
15.45 - 16.00    Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16.00 - 19.00    Žaidimai, kūno kultūros valandėlė, pasivaikščiojimas lauke
19.00 - 19.15    Naktipiečiai
19.15 - 20.30    Ramūs žaidimai, savarankiška veikla
20.30 - 21.00    Vakaro tualetas
  21.00 - 7.00    Nakties miegas

Informacinės rinkmenos
© 2010 m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt